GDPR

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR
 
I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Radimír Beseda, IČ: 04581954 se sídlem B. Nikodéma 4476/15, 70800 Ostrava, Česká Republika,  dále jen: „správce“.
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Radimír Beseda, B. Nikodéma 4476/15, 70800 Ostrava, Česká republika
email: message@hismodel.com
telefon: 00420 736643287
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
1.1  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
1.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby
2. Účelem zpracování osobních údajů je
2.1 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
2.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 
IV. Doba uchovávání údajů
 
1. Správce uchovává osobní údaje 
1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby a firmy
1.1 podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy se správcem.
1.2 zajišťující služby provozování e-shopu - AiVision, s.r.o. a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
1.3 zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Vyjma situace kdy příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb. 
 
VI. Vaše práva
 
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
1.2 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
1.3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
1.4 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
1.5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
2. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů formou například nastavení přístupových práv, hesel, šifrování dat. K údajům v listinné podobě má přístup jen omezený počet osob schválených provozovatelem. 
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května. 2018.
Radimír Beseda

Vyhledávání

Zasílat novinky

Odhlášení z odběru novinek

Nejnakupovanější

Flag Toplist

Flag Counter

Valid XHTML 1.1

Modely lodí

Příslušenství modelů lodí

Klasický modelářský e-shop

Pracovní postupy

Fotogalerie

Plány lodí

Obchodní podmínky

Platba a doprava

Registrace

Jak objednat

Radimír Beseda - HiSModel.com
B. Nikodéma 4476/15
708 00 Ostrava
Česká republika

IČO: 04581954
DIČ: CZ6207291640

mobil: +420 736 643 287

email: message@HiSModel.com

web: www.HiSModel.com

Napiště nám zde

 

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop

Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru